INTERIM MANAGEMENT CASE STUDY: ZEFEKTÍVNENIE VÝROBNÉHO PROCESU

VÝCHODISKOVÁ SITUÁCIA

Výrobné spoločnosti často doplácajú na nezvládnutý proces prognózy vývoja kapacitných potrieb nevyhnutných pre zabezpečenie plynulého toku predovšetkým zazmluvnených výrobných sérií v súbehu s vývojom a následne nábehom nových projektov. Dôležité je hlavne vyvážiť objemy nevyhnutných zdrojov v závislosti od ich načasovania. Nezvládnutý proces má za následok nielen primárnu neschopnosť pokrývať kvantitatívne požiadavky zákazníkov, ale následne to vedie k zníženej kvalite výroby, nehospodárnej spotrebe materiálu, privysokým zásobám, neefektívnemu riadeniu personálnych nákladov a pod.

RIEŠENIE

Aj v prípade tohto projektu bolo nevyhnutné okamžite riešiť vyhrotenú situáciu s nedodávkami, pre ktoré už strategický zákazník avizoval utlmenie objemu objednávok a prehodnotenie nových potenciálnych projektov v blízkej a strednodobej perspektíve. Analýza koreňovej príčiny poukázala na fakt, že tendencia neplnenia požadovaných objemov dodávok má pôvod v oneskorenej a zle koordinovanej reakcii na nárast kumulovaného objemu výroby, a to v období spred 6 mesiacov. Ako prvé bolo nutné, aby sa zákazník presvedčil o tom, že dodávateľ je schopný zachytiť voľný pád a prísľuby, ktoré od neho dostane, sú dôveryhodné. Pretože na nerealistických a následne nesplnených prísľuboch nemôže ani zákazník postaviť svoj výrobný plán a následne neplní svoje záväzky voči svojim zákazníkom, stáva sa v ich očiach taktiež nedôveryhodným. Po dohode so zákazníkom došlo ku krátkodobému čiastočnému presunu či zredukovaniu objednávok. O to dôležitejšie bolo nasadiť všetky dostupné kapacity tak, aby boli sklzy v dodávkach eliminované, a to naprieč celým zákazníckym portfóliom.

Medzi kľúčové oblasti ktoré boli intenzívne analyzované, priebežne sledované a optimalizované patrili:

Plánovanie výroby

Plán výroby nesmie viesť k neodôvodnenému navyšovaniu medzioperačných zásob, cieľom je maximalizovať objem finalizovaných produktov, a nie WIP. Inak je to mrhanie v čase, keď je „každý správny kus dobrý“.

Preverenie cyklových časov v procese

Zamerané v prvom rade na technologicky ťažiskové procesy a pracovné postupy, resp. inak definované špecifické úzke miesta procesov.

Posilnenie procesnej kontroly kvality a zákazníckej kvality

Zvýšenie efektívnosti procesných auditov, preverenie kontrolných postupov a ich dodržiavanie. Cieľom je maximalizovať počet OK kusov na výstupe, a preto treba zachytiť nezhodné výrobky už v procese a nemrhať kapacitami na dokončenie nepodarku. Efektívne spracovanie reklamácií a ich účinné spracovanie smerom do procesu.

Vyhodnotenie spoľahlivosti technických zariadení

Eliminácia prestojov z dôvodu technickej poruchy na zariadeniach, nedostatku kritických náhradných dielov, absencie technickej podpory servisu a pod.

Materiálové plánovanie

Eliminovanie rizika prestojov vo výrobe kvôli nedostatku materiálu. Tu je obzvlášť dôležitá korelácia medzi zákazníckymi objednávkami a materiálovými odvolávkami na dodávateľov. Neraz sú sklady plné „nesprávneho materiálu“, a pritom náklady na špeciálne transporty explodujú.

Vyhodnotenie a eliminovanie micro prestojov vo výrobe

Preveriť procesný layout, formu a účinnosť interného procesu objednávania a zásobovania výrobných sektorov. Stratové časy z dôvodu interných logistických činností.

Optimalizácia personálnej štruktúry a riadenia

Akčný shop floor management, riešenie operatívnych problémov formou rýchlych interaktívnych tímov. Flexibilné riadenie personálnych kapacít, posilnenie ťažiskových procesov, koncepty pre zastupiteľnosť a udržateľnosť výkonu výroby. Identifikovanie a riešenie neproduktívnych činností.

NOVINKY | ČLÁNKY | PROJEKTY | SLEDUJTE NÁS NA LINKEDIN


ZÁVER

Správnosť výberu foriem a postupov riešenia problémov ale závisí od faktu, ako a aké prevádzkové dáta sú generované, ako sú spoľahlivé ich zdroje a metodika spracovania a či sú závery z nich aj operatívne implementované v prevádzke. Na rannom operatívnom meetingu boli preto všetky relevantné ukazovatele kriticky hodnotené a definovali sa operatívne riešiteľské tímy. Je ale nebezpečné, ak ich činnosť je len nástroj na vytváranie zbytočných akčných plánov, ktoré sú odtrhnuté od reality a nevidieť a nepýtať sa na ich praktický prínos. Každá firma urobí len dobre, ak prehodnotí, či jej „problem solving methodologies“ sú definované správne a majú aj opodstatnenie, či jej vlastní ľudia ich vedia používať a dôverujú im. Pristúpili sme aj k „oprášeniu“ vybraných lean metód, ale spôsobom, aby neboli vnímané ako „zbytočné hlúposti“. Naopak, na práci na lean projektoch boli zainteresovaní ich koneční užívatelia, neostalo len pri lean špecialistovi a pár zaprášených nástenkách.

Každodenné intenzívne zapojenie všetkých tímov, predovšetkým v oblastiach, ktoré boli definované ako ťažiskové a kritické, nakoniec viedlo ku krátkodobej stabilizácii krízových procesov, následne k ich postupnému zlepšovaniu a je dobrý predpoklad k ich vyššej optimalizácii a zefektívneniu. Takýto štruktúrovaný a jasne zameraný postup je dobrým základom pre trvalé a udržateľné zlepšenie. Krízový manažment formou dosahovania krátkodobých efektných výsledkov môže aj zo strednodobého hľadiska firme skôr uškodiť. Tento projekt ma v takomto prístupe utvrdil.

 Autor je Interim Plant Operational Manager, člen siete TOP HEADS

MÁTE ZÁUJEM O INTERIM RIEŠENIE?
Dohodnite si osobnú alebo online konzultáciu